Райондағы географиялық объектлерге атама бериў ҳәм олардың атамаларын өзгертиў мәселелери ҳаққында

Өзбекстан Республикасының“Географиялық объектлердиң атамалары ҳаққында”ғы Нызамының4-5-статьяларына тийкарланып географиялық объектлердиң атамаларын өзгертиў мақсетинде ҳәм Қарақалпақстан Республикасы “Жергиликли  ҳәкимият ҳаққында”ғы Нызамының
6-статьясына муўапық

Қ А Р А Р  Е Т Е Д И:

1. Жергиликли халықтыңтарийхый, миллий, этникалық, географиялық, тилине байланыслы ҳәм басқа өзгешеликлерин есапқа алған ҳалда көрипшығылып,усынылған Өзбекстан Республикасы “Географиялықобъектлердиңатамаларыҳаққында”ғы Нызамының  4-, 5-статьяларына  тийкарланып көшелердиңатамаларынөзгертиўбойыншаусынысларқосымшағамуўапық тастыйықлансын.

2. Районлық статистика бөлими (А.Жолдасбаев)не усы қарардыңқосымшаға муўапық атамалары өзгертилетуғын географиялық объектлерди қайта дизимнен өткериўўазыйпасы тапсырылсын.

3. Районлық ишки ислер бөлими (Б.Шаханов)не атамалары өзгерген орынлардағы халықтың паспортларына тийисли өзгертиўлерди киритиўўазыйпасы тапсырылсын.

4. Усы қарар районлық «Мийнет байрағы» газетасында рәсмий жәриялансынҳәм ҳәкимликтиң рәсмий веб-сайтында жайластырылсын.

5. Усы қарардың орынланыўын қадағалаў Халық депутатлары Қараөзек районлық Кеңесиниң социаллық-мәдений раўажландырыў, шаңарақ, ҳаял-қызлар ҳәм жаслар  мәселелери бойынша турақлы комиссиясына тапсырылсын.

6. Қарар  рәсмий түрде жәрияланған күннен баслап күшке киреди.

Халық депутатлары Қараөзек районлық Кеңеси баслығы:                                          У.Утамбетов

    

Қараөзек районы  мәкан ҳәм аўыл пуқаралар жыйынларындағы көшелерге қайта атама бериў бойынша усыныс

Қ/с Өзгеретуғын географиялық объектлердиң жаңа атамасы Географиялық объектлердиң бурынғы атамасы Географиялық объектлердиң түрлери Аймақлық жайласқан орны
1 Өмирбек палўан Нур Абат көше “Есим”МПЖ
3 Қатар таллар          Райхан көше “Қутлы мәкан”МПЖ
2 Ғайратдин Хожаниязов Садық көше “Академик Сабыр Камалов” АПЖ