XALÍQ DEPUTATLARÍ QARAÓZEK RAYONLÍQ KEŃESI SHESHIMI

                                                         VI-53-58-13-183-K/22

Xalıq deputatları Qaraózek rayonlıq Keńesiniń 2021-jıl 30-dekabr kúngi «Qaraózek rayonı mákan, posyolka hám awıl puqaralar jıyınları kesiminde yuridikalıq táreplerge awıl-xojalıǵına mólsherlenbegen, fizikalıqtáreplerge (diyqan xojalıǵın júritiw ushın berilgen awıl xojalıǵına mólsherlengen jerlerden tısqarı) jerler ushın birden-bir muǵdarlarda belgilengen bazalıq salıq stavkalarına kiritilip atırǵan kemeyttiriwshi hám arttırıwshı koefficientlerdi qollanıw haqqında»ǵı VI-48-73-13-183-K/21-sanlı sheshimine ózgeris hám qosımshalar kirgiziw haqqında   

Jergilikli hákimiyat uyımları 2022-jıl ushın belgilengen jergilikli byudjet prognozlarınıń orınlanıwınıń turaqlılıǵın támiyinlew, jergilikli byudjet dáramatlarınıń asırılıwın támiyinlew maqsetinde kemeyttiriwshi hám asırıwshı koefficientlerdi qollaw hám Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesi Prezidiumınıń2022-jıl 25-fevral kúngi 605-sanlı qararı, Ózbekstan Respublikası Salıq Kodeksiniń 429- hám 437-statyaları hámde  “Jergilikli mámleketlik hákimiyat haqqında”ǵı Ózbekstan Respublikası nızamınıń 24-statyasına muwapıq Xalıq deputatları Qaraózek rayonlıq Keńesi

Sh E Sh I M   E T E D I:

  1. Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesi Prezidiumınıń2022-jıl
    25-fevral kúngi 605-sanlı qararıorınlawushınbasshılıqqaalınsın.
  2. Qaraózekrayonıboyınshaawıl-xojalıǵınamólsherlenbegenjerlerushınbirden-birmuǵdarlardabelgilengenbazalıqsalıqstavkalarınakiritilipatırǵankemeyttiriwshihámarttırıwshıkoefficientlerdiqollanıwhaqqındarayonlıqQarjıbólimihámrayonlıqmámleketliksalıqinspekciyasımenenkelisilgenusınısımaǵlıwmatushınqabıletilsin.
  3. QaraqalpaqstanRespublikasıJoqarǵıKeńesitárepinenbelgilengenjersalıǵınıńbazalıqstavkalarınaxalıqdeputatlarırayonlıqKeńesiózaymaqlarındajaylasqanawıl, aymaq, máhallehámkóshelerkesiminde 0,7 den 3,0 geshekemkemeyttiriwshihámasırıwshıkoefficientlerinkiritiwhuqıqınaiyeekenligibelgilengenligi;
  4. Xalıq deputatları Qaraózek rayonlıq Keńesiniń 2021-jıl 30-dekabr kúngi VI-48-73-13-183-K/21-sanlı sheshiminiń 1-, 2-qosımshalarına ózgeris kiritilsin.

– yuridikalıq tárepler boyınsha birden-bir (absolyut) muǵdarda 1 gektar ushın 15960,0 mıń swm dep belgilengen bazalıq salıq stavkasına kiritilgen kemeyttiriwshi hám arttırıwshı koefficientler 1-qosımshaǵa muwapıq;

– fizikalıq tárepler boyınsha birden-bir (absolyut) muǵdarda 1 kv.metr ushın 130,0 swm dep belgilengen bazalıq salıq stavkasına kiritilgen kemeyttiriwshi hám arttırıwshı koefficientler 2-qosımshaǵa muwapıq tastıyıqlansın.

  1. Qaraózek rayonlıq Mámleketlik salıq inspekciyasına (M.Tolıbaev) xalıq deputatları Qaraózek rayonlıq Keńesi tárepinen belgilengen salıq stavkaları boyınsha jer salıǵı tólewshilerdi óz waqtında xabarlandırıw hám óndiriliwin támiynlew tapsırılsın.
  2. Usı sheshim jergilikli ǵalaba xabar qurallarında rásmiy járiyalansın hám hákimliktiń rásmiy veb-saytında jaylastırılsın.
  3. Usı sheshimniń orınlanıwın Xalıq depudatları Qaraózek rayonlıq Keńesiniń jergilikli byudjetti qáliplestiriw, ekonomikalıq reformalardı ámelge asırıw hám isbilermenlikti rawajlandırıw máseleleri boyınsha turaqlı komissiyasına tapsırılsın.

Qaraózek rayonlıq awıl xojalıǵına mólsherlenbegen jerler ushın yuridikalıq tárepler boyınsha birden-bir muǵdarda 1 gektar ushın belgilengen bazalıq salıq stavkasına kiritilip atırǵan kemeyttiriwshi hám arttırıwshı koefficientleri

 

mıń.sumda

q-s

MPJ, PPJ hám APJlar ataması

Koefficient (0,7 den 3,0 ge shekem)

2022-jıl ushın                       Jer salıǵı stavkası (mıń.sumda)

1

A.Dosnazarov APJ

 0,75

11 970

2

Quralpa APJ

0,75

11 970

3

Ata mákan MPJ

 0,8

12 768

4

Berdaq APJ

0,75

11 970

5

Ǵárezsizlik guzarı MPJ

 0,8

12 768

6

Esim MPJ

 0,8

12 768

7

Esimózek APJ

 0,75 

11 970

8

Qaraózek APJ

0,75 

11 970

9

Qaraózek PPJ

 0,8

12 768

10

Qoybaq APJ

0,75

11 970

11

Qutlı mákan MPJ

0,8

12 768

12

Mádeniyat APJ

0,75

11 970

13

S.Kamalov APJ

0,75

11 970

 

Qosımsha: Xalıq deputatları qalalıq hám rayonlıq Keńesleri tárepinen yuridikalıq tárepler ushın jer salıǵı stavkasın awıl hám mákan puqaralar jıyınları hámde kósheler kesiminde olardıń ekonomikalıq jaqtan rawajlanıwına qarap, 0,7 den 3,0 ke shekemgi kemeyittiriwshi hám arttırıwshı koefficientlerin belgilew huqıqına iye.

 

 

Fizikalıq tárepler boyınsha (diyqan xojalıǵın júritiw ushın berilgen awıl xojalıǵına mólsherlengen jerlerden tısqarı) birden-bir muǵdarda 1 kv.metr ushın belgilengen bazalıq salıq stavkalarına kiritilip atırǵan kemeyttiriwshi hám arttırıwshı koefficientleri

 

sumda

q-s

MPJ, PPJ hám APJlar ataması

Koefficient        (0,7 den 3,0 ge shekem)

2022-jıl ushın                    Jer salıǵı stavkası (sumda)

1

A.Dosnazarov APJ

 0,70

91

2

Quralpa APJ

 0,70

91

3

Ata mákan MPJ

 0,8

104

4

Berdaq APJ

 0,70

91

5

Ǵárezsizlik guzarı MPJ

 0,8

104

6

Esim MPJ

 0,8

104

7

Esimózek APJ

 0,70

91

8

Qaraózek APJ

 0,70

91

9

Qaraózek PPJ

 0,8

104

10

Qoybaq APJ

 0,70

91

11

Qutlı mákan MPJ

 0,8

104

12

Mádeniyat APJ

 0,70

91

13

S.Kamalov APJ

 0,70

91

 

Qosımsha: Xalıq deputatları qalalıq hám rayonlıq Keńesleri tárepinen fizikalıq tárepler ushın jer salıǵı stavkasın awıl hám mákan puqaralar jıyınları kósheler hám massivler kesiminde ekonomikalıq jaqtan rawajlanıwına qarap
0,7 den 3,0 ke shekemgi kemeyittiriwshi hám arttırıwshı koefficientlerin belgilew huqıqına iye.