Rayon tariyxı

Дүзилген сәне –1975 йил 26 сентябрь

Қараөзек районы тарийхы – 1924-жыл ақырында Қарақалпақстан автономиялық областы болып дүзилип, 1925-жыл басында (апрель) Қазахстан АССР қурамына кирди. Қарақалпақстан 1930-жыл орталарында РСФСР қурамына кириўи мүнәсибети менен ҚазАССР қурамына кирди, 1932-жылы 25-30-майда өткерилген съездинде 1936-жылдан Қарақалпақстан мухтар республикасы болды. 1928-жыл 13-март күни “Зайыр” да орайы Қараөзек аўылы болған Қараөзек районын шөлкемлестириў бойынша ҳүкимет қарары қабыл қылынды. 1959-жылы Қараөзек районы Тахтакөпир районына, Тахтакөпир районы 1963-жылы Шымбай районына қосып жибериледи.

1975-жылы Қараөзек районын қайта шөлкемлестириў ҳаққында қарар қабыл етилди. 1975-жылы 6-декабрь күни районда партия шөлкеминиң XV шөлкемлестириў конференсиясы болып, онда Қараөзек районының қайта дүзилгенлиги расмий түрде жәрияланды. Қараөзек районы ҳәкимшилик аймағына Тахтакөпир районының “Мәденият” , “Қараөзек”, “Москва” (ҳәзирги Бердақ) ҳәм “Калинин”  (ҳәзирги Академик Сабыр Камалов) атындағы савхозлары менен Кегейли районындағы “Қарақалпақстаның  40-жылығы қаракөлшилик савхозына киритилди. 1977-жылы Шымбай районының аймағына қараслы “Қуралпа” пахташылық савхозы толығы менен Қараөзек районының ҳәкимшилик аймақлық бирлигине киризилген.

Қараөзек сөзиниң мәниси – районның орайы Зайырда жайласқан аймақта “Әмудәрия”дан өзен алып, дәрьяны көбирек жерге шекем жағалап ағатуғын бир неше өзенлер болды. Өзенлердиң бойы тоғайзарлық болып, күнниң көриниўи түрли жағдайлар туўдырған. Усындай өзенлердиң бири басқаларынан үлкен екен. Бәҳәр ҳәм жаз айларында суўы ылайланып, қара батпақ болып ақса, гүз ҳәм қыс айларында тынып, қарайып, көк реңде дөнип тынықласып турады екен. Каналдың атамасы туўрысында, яғный Қараөзек атамасының берилиў себеби, өзен Әмудәрия менен байланысқан «Шылым көл»ден өзен алған. Шылым көлиндеги тынық суў каналдан аққан. Каналдың ултаны қара топырақ, шийки  болғанлықтан суўы қара болып көринеди. Соның ушында жергиликли халық каналды «Қараөзек» деп атап кетген. Усы атаманы 1928-жылы жаңадан ашылған районға бериў ел басшылларына мақул келген. Сондай-ақ, район Зайыр посёлкасынан ярым шақырым қашықлықтан (аралық) өткен канал аты менен «Қараөзек» аталды.

Dúzilgen sáne -1975 yil 26 sentyabr

Qaraózek rayonı tariyxı – 1924-jıl aqırında Qaraqalpaqstan avtonomiyalıq oblastı bolıp dúzilip, 1925-jıl basında (aprel) Qazaxstan ASSR quramına kirdi. Qaraqalpaqstan 1930-jıl ortalarında RSFSR quramına kiriwi múnásibeti menen QazASSR quramına kirdi, 1932-jılı 25-30-mayda ótkerilgen sezdinde 1936-jıldan Qaraqalpaqstan muxtar respublikası boldı. 1928-jıl 13-mart kúni “Zayır” da orayı Qaraózek awılı bolǵan Qaraózek rayonın shólkemlestiriw boyınsha húkimet qararı qabıl qılındı. 1959-jılı Qaraózek rayonı Taxtakópir rayonına, Taxtakópir rayonı 1963-jılı Shımbay rayonına qosıp jiberiledi.

1975-jılı Qaraózek rayonın qayta shólkemlestiriw haqqında qarar qabıl etildi. 1975-jılı 6-dekabr kúni rayonda partiya shólkeminiń XV shólkemlestiriw konferensiyası bolıp, onda Qaraózek rayonınıń qayta dúzilgenligi rasmiy túrde járiyalandı. Qaraózek rayonı hákimshilik aymaǵına Taxtakópir rayonınıń “Mádeniyat” , “Qaraózek”, “Moskva” (házirgi Berdaq) hám “Kalinin” (házirgi Akademik Sabır Kamalov) atındaǵı savxozları menen Kegeyli rayonındaǵı “Qaraqalpaqstanıń 40-jılıǵı qarakólshilik savxozına kiritildi. 1977-jılı Shımbay rayonınıń aymaǵına qaraslı “Quralpa” paxtashılıq savxozı tolıǵı menen Qaraózek rayonınıń hákimshilik aymaqlıq birligine kirizilgen.

Qaraózek sóziniń mánisi – rayonnıń orayı Zayırda jaylasqan aymaqta “Ámudáriya”dan ózen alıp, dáryanı kóbirek jerge shekem jaǵalap aǵatuǵın bir neshe ózenler boldı. Ózenlerdiń boyı toǵayzarlıq bolıp, kúnniń kóriniwi túrli jaǵdaylar tuwdırǵan. Usınday ózenlerdiń biri basqalarınan úlken eken. Báhár hám jaz aylarında suwı ılaylanıp, qara batpaq bolıp aqsa, gúz hám qıs aylarında tınıp, qarayıp, kók reńde dónip tınıqlasıp turadı eken. Kanaldıń ataması tuwrısında, yaǵnıy Qaraózek atamasınıń beriliw sebebi, ózen Ámudáriya menen baylanısqan «Shılım kól»den ózen alǵan. Shılım kólindegi tınıq suw kanaldan aqqan. Kanaldıń ultanı qara topıraq, shiyki bolǵanlıqtan suwı qara bolıp kórinedi. Sonıń ushında jergilikli xalıq kanaldı «Qaraózek» dep atap ketgen. Usı atamanı 1928-jılı jańadan ashılǵan rayonǵa beriw el basshıllarına maqul kelgen. Sonday-aq, rayon Zayır posyolkasınan yarım shaqırım qashıqlıqtan (aralıq) ótken kanal atı menen «Qaraózek» ataldı.